fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VierVoeterFoto
Versie 0.2 maart 2020

Belangrijkste voorwaarden:
• Bij het binnen 48 uur afzeggen van de fotosessie, betaal je de helft van de afgesproken fotosessie. Maak je een nieuwe afspraak en valt deze binnen zeven dagen van de eerste
afspraak, dan krijg je dit weer terug.
• Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door VierVoeterFoto.
• Vermeld altijd VierVoeterFoto bij het plaatsen van een foto op internet.
• De klant geeft VierVoeterFoto toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en in drukwerk.
• VierVoeterFoto behoudt altijd het auteursrecht van de foto’s die gemaakt zijn door VierVoeterFoto.

1. Definities
Overeenkomst: De overeenkomst van de aangeboden dienst tussen VierVoeterFoto en de opdrachtgever.
Dienst: De diensten en/of producten die door VierVoeterFoto zal worden geleverd.
Fotograaf: Kim Boerakker van VierVoeterFoto. Tevens steller en gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer.
Opdrachtgever: Diegene waarmee VierVoeterFoto een overeenkomst heeft gesloten.
Annuleren: Ontbinden of beëindigen van de overeenkomst.

2. Toepassing algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere betrekkingen tussen VierVoeterFoto (opdrachtnemer) en opdrachtgever.

3. Aanbod
a. Het aanbod voor een opdracht wordt door VierVoeterFoto gedaan in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. Dit aanbod vervalt op de 31e dag na dagtekening van het aanbod,
tenzij anders overeengekomen.

4. Aanvaarding van de opdracht
a. De opdracht kan na aanvaarding van het overeengekomen aanbod alleen nog met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

5. Uitvoering van de opdracht
a. De dienst zal door VierVoeterFoto naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden. VierVoeterFoto werkt in haar gebruikelijke stijl. VierVoeterFoto verwacht van opdrachtgever
actief te helpen bij de fotosessie wanneer hier door VierVoeterFoto om gevraagd wordt om bijvoorbeeld de hond in beweging te brengen, te sturen of te laten poseren.

6. Prijzen en betaling
a. De opdrachtgever zal een digitaal factuur ontvangen van VierVoeterFoto. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening. Foto’s die online worden afgenomen worden direct bij afname betaald.
b. De prijzen van de fotosessies zijn inclusief reiskosten tot een straal van 20 km van Ulft. Daarbuiten bedragen de kosten €0,40 per km.
c. Alle prijzen vermeld op de website van VierVoeterFoto zijn inclusief BTW.

7. Producten en levering
a. De foto’s worden door VierVoeterFoto naar eigen inzicht en kunde gereed gemaakt voor levering.
b. Foto’s worden online aangeboden. Opdrachtgever krijgt een waardebon voor het afnemen van het aantal foto’s dat in het gekozen pakket is inbegrepen. Elke gekozen foto wordt
geleverd in hoge resolutie zonder logo.
c. Meer foto’s kunnen besteld worden tegen de vraagprijs. Dit kan als digitaal product of als fotoproduct.
d. Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd.
e. VierVoeterFoto levert alleen digitale fotobestanden met extinctie jpg. Het is niet mogelijk onbewerkt en RAW-bestanden te zien of te kopen.

8. Opschorting en annulering
a. Opschorting kan alleen door VierVoeterFoto worden geïnitieerd wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het voor VierVoeterFoto onmogelijk is de fotosessie
uit te voeren. In dat geval zal VierVoeterFoto, in overleg met de opdrachtgever, een nieuwe datum plannen binnen 14 dagen. Opschorten kan net zo lang totdat de
weersomstandigheden het toelaten.
b. Wanneer de opdrachtgever binnen 48 uur de fotosessie afzegt, betaalt opdrachtgever 50% van de afgesproken fotosessie. Maak je een nieuwe afspraak en valt deze binnen zeven
dagen van de eerste afspraak, dan krijg je dit weer terug.

9. Auteursrecht
a. Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde werken berust bij VierVoeterFoto.
b. VierVoeterFoto mag de foto’s gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder: website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk,
beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
c. Opdrachtgever vermeld altijd VierVoeterFoto bij het plaatsen van een foto op internet en social media.
d. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring.
e. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen.
f. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
g. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van VierVoeterFoto, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet, in acht te
nemen.
h. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan.
i. Elk gebruik van een werk van VierVoeterFoto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van VierVoeterFoto. Bij inbreuk op de auteursrechten
en/of persoonlijkheidsrechten van VierVoeterFoto, rekent VierVoeterFoto dertigmaal de gebruikelijke vergoeding van 1 foto, als vergoeding van de geleden schade. Dit geeft geen
recht op verder gebruik van het werk van VierVoeterFoto.

10. Portretrecht
a. VierVoeterFoto houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties,
social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten van mensen dient
voorafgaand aan aanvaarding van de overeenkomst bij VierVoeterFoto schriftelijk bekend gemaakt te worden. Een hond heeft geen portretrecht.

11. Aansprakelijkheid
a. VierVoeterFoto is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever of eigendommen, inclusief dieren van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van VierVoeterFoto of diens vertegenwoordigers.
b. VierVoeterFoto is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid is
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

12. Persoonsgegevens en privacy
a. Persoongegevens, zoals bekend bij VierVoeterFoto, zullen nooit door VierVoeterFoto openbaar gemaakt worden of worden doorgegeven aan derden. Zie privacyverklaring.